Đại hội Hội chiếu sáng khóa IV và Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc 2019

0
HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  136  /TB – HCSVN

V/v Đại hội khóa IV và Hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

ĐẠI HỘI HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM KHÓA IV VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2019

THÔNG BÁO SỐ 3­

Kính gửi: Các Hội viên Hội Chiếu sáng Việt Nam

Văn phòng Hội xin thông báo chi tiết đến Quý Cơ quan vế kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội chiếu sáng khóa IV và  Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc 2019 với chủ đề: “Chiếu sáng Việt Nam kỷ nguyên số hóa – cơ hội và thách thức” , kết hợp với Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong nước và quốc tế:

  1. Về thời gian, địa điểm tổ chức:

– Địa điểm: Bảo tàng Hà Nội

 Địa chỉ: Đường Phạm Hùng – Phường Mễ Trì – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

– Thời gian: Trong 2 ngày 17-18/5/2019

  1. Hội nghị Khoa học chiếu sáng toàn quốc 2019 được tổ chức nhân dịp chào mừng Đại hội Hội Chiếu sáng Việt Nam khóa IV. Mục đích của Hội nghị là tạo cơ hội để các Hội Chiếu sáng quốc tế, các nhà khoa học, tư vấn, quản lý, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi những bài học kinh nghiệm những ý tưởng, sản phẩm mới nhất của mình và đặc biệt là những giải pháp ứng dụng “ Chiếu sáng Việt Nam kỷ nguyên số hóa – cơ hội và thách thức” để đưa ngành chiếu sáng Việt Nam phát triển bền vững trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

– Nội dung Hội thảo bao gồm các nội dung chính :

+ Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng thông minh

+ Sản xuất, chế tạo các thiết bị chiếu sáng thông minh

+ Chiếu sáng thông minh với việc dán nhãn tiết kiệm năng lượng

+ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong chiếu sáng thông minh

+ Chiếu sáng thông minh tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo ( năng lượng gió, năng lượng mặt trời …vv…)

+ Các nội dung khác liên quan

  1. Cùng với Hội nghị khoa học, một cuộc Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong nước và quốc tế cũng sẽ được tổ chức, nơi các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng có cơ hội trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, ý tưởng, giải pháp của mình.

Ban Tổ chức đặc biệt hoan nghênh các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế tài trợ, hỗ trợ kinh phí cho tổ chức Hội nghị khoa học này và tham gia Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Quyền lợi của các nhà tài trợ và thông tin về Triển lãm như sau:

Nội dung
 
Nhà tài trợ Bạch kim
100.000.000
Nhà tài trợ Vàng
70.000.000
Nhà tài trợ Bạc
50.000.000
Nhà tài trợ Đồng
30.000.000
Là khách mời danh dự của Hội Chiếu sáng Việt Nam X
Tên và Logo của doanh nghiệp có trên phông chính của Đại hội khóa IV và Hội nghị khoa học X X X
Được trình bày, đăng bài tham luận khoa học và quảng cáo giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học X X X X
Gian hàng trưng bày sản phẩm  Miễn phí     02 gian Miễn phí    02 gian Miễn phí   01 gian Miễn phí   01 gian

Nội dung thông tin của Quý Cơ quan :

1.Bản đăng ký tài trợ; đăng ký tham gia quảng bá, trưng bày, giới thiệu thiết bị, sản phẩm chiếu sáng- yêu cầu diện tích trưng bày (diện tích gian 9 m2)

  1. Bản tham luận và quảng cáo trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học

Kính đề nghị Quý Cơ quan thông báo và số tiền tài trợ đóng góp kinh phí về Văn phòng Hội Chiếu sáng Việt Nam trước ngày  10 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ:

Địa chỉ liên hệ:

VP Hội Chiếu sáng Việt Nam,

87 – 89 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (844)9745744Fax: (84-439747463)

E-mail: hoichieusangvietnam@gmail.com

Cô Nguyễn Thị Kim Cúc, Văn phòng Hội CSVN, DĐ : 0934 669 981

Số tiền tài trợ sẽ gửi về tài khoản:

Hội Chiếu sáng Việt Nam – Tài khoản số: 0491 0000 82929

Tại: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long
Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Các Đ/c Phó Chủ tịch Hội
– Website Hội
– Lưu VP
TM BAN THƯỜNG VỤ HỘI CSVN
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
TRẦN ĐÌNH BẮC