Chủ tịch Hội chiếu sáng VN tiếp đoàn tìm kiếm hợp tác đầu tư Hồ Nam Trung Quốc

25