VIDEO: Dù rộng 1.200 m2 giúp tàu vũ trụ Trung Quốc tiếp đất

9