Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm công tác phối hợp trong thời gian tới

32

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Chính phủ xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2021-2026 là: Xây dựng Chính phủ “đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ trân trọng đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đồng hành cùng với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Đó là nội dung Thông báo 265/TB-VPCP ngày 12/10/2021 về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm công tác phối hợp trong thời gian tới.

Chính phủ thống nhất với Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ý kiến của các đại biểu dự họp về kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và 8 tháng đầu năm 2021. Sự phối hợp hai bên là đòi hỏi khách quan, phù hợp với thực tiễn đất nước; quá trình phối hợp bảo đảm chặt chẽ, thực chất, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ và MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện chiến lược vaccine, tổ chức phát động nhiều hoạt động, phong trào quan trọng, thiết thực để vận động mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch và Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng và cảm ơn sự đóng góp của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã cùng Chính phủ quyết tâm từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra là: “Phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Thống nhất phương châm hành động trong phòng, chống dịch COVID-19

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Chính phủ xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2021-2026 là: Xây dựng Chính phủ “đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ trân trọng đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đồng hành cùng với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó tập trung vào một số trọng tâm công tác.

Cụ thể, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất phương châm hành động trong phòng, chống dịch COVID-19 là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội theo nguyên tắc “5K” kết hợp “ý thức nhân dân”, “vaccine”, “thuốc chữa bệnh” và “khoa học công nghệ” với quan điểm xuyên suốt là “người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, tham gia cùng Đảng, Nhà nước xây dựng thể chế, chủ trương, chính sách, tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hai Bên tiếp tục phối hợp thực hiện, phân công, phân nhiệm rõ ràng, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận của xã hội trong công cuộc xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2 Trường Đại học Nhân dân Việt Nam ngày 8/12/1956: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Chính phủ đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân; nhất quán với tư tưởng “đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển”.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế-xã hội và để những chính sách này thực sự phát huy hiệu quả cần phải có sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, làm sao cho “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”.

Tiếp tục làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa với Chính phủ trong việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò giám sát của nhân dân.

MTTQ Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình tham gia kiểm soát quyền lực; phối hợp với Chính phủ đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

MTTQ Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với Chính phủ trong công tác tuyên truyền với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; kịp thời cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời phản bác các tin giả, tin xấu độc, nhất là những tin ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch COVID-19; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên. Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị vinh danh những tấm gương tiêu biểu, có công lao, thành tích, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Quý IV năm 2021.

Chính phủ và MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp công tác; trong đó tập trung thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò các tôn giáo trong xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường,…

Đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung của công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hay như mô hình “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa, nhất là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hiện nay.