Xử lý vướng mắc cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

110

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc xử lý vướng mắc trong hoạt động cho thuê và nguồn thu từ cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, tại văn bản 2524/VPCP-CN ngày 21/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Trong khi chờ Đề án quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng ý giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan trong việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, bảo đảm giao thông vận tải đường sắt thông suốt, an toàn, hệ thống mạng viễn thông ổn định và có nguồn thu cho ngân sách nhà nước.