Truyền thông để “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”

18

Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung, chủ động làm tốt công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch, hỗ trợ y tế, chính sách an sinh xã hội để “dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”; vận động nhân dân tích cực thực hiện giãn cách xã hội theo quy định. Theo dõi không gian truyền thông để phân tích, đánh giá, phổ biến các mô hình tốt, cách làm hay của quốc tế; cùng Bộ Y tế và các bộ, cơ quan, địa phương tham mưu thực hiện chiến lược vaccine nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp và toàn xã hội để nhanh chóng có nhiều vaccine nhất, tiêm phòng được nhiều nhất, tạo miễn dịch cộng đồng; kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; biểu dương, khích lệ kịp thời các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo thông tin toàn diện về tình hình phòng, chống dịch, kinh tế – xã hội trên các kênh thông tin đối nội và đối ngoại; kịp thời ngăn chặn, phản bác, xử lý nghiêm các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực, cản trở công tác phòng, chống dịch, phát triển kinh tế – xã hội. Bảo đảm kết nối trực tuyến để chỉ đạo thông suốt từ Trung ương đến từng xã, phường, thị trấn.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực rà soát, đánh giá, đề xuất đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cấp, các ngành, các địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành theo hướng tinh gọn.

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; kịp thời trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống đại dịch COVID-19.