Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận

12

Theo văn bản 1939/VPCP-KGVX ngày 30/3/2022, xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; văn bản góp ý của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo và văn bản đề nghị, góp ý của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa về việc xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (Đại hội IX), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý việc tổ chức Đại hội IX (thể thao thành tích cao) tại tỉnh Quảng Ninh và các địa phương lân cận.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện và phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội IX theo thẩm quyền; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội IX và ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức này.

Bên cạnh đó, tổng hợp, báo cáo kết quả Đại hội IX; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định; rà soát, nghiên cứu nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc ở những kỳ tiếp theo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, thống nhất và khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương, trong đó có kinh phí cho công tác bảo đảm an ninh và phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, triển khai của các địa phương liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương, bảo đảm cơ sở vật chất và một số điều kiện cần thiết khác để việc tổ chức Đại hội IX được thành công, đúng mục đích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các địa phương liên quan chủ động và chịu trách nhiệm toàn diện trong việc sử dụng kinh phí được bố trí từ ngân sách trung ương để tổ chức Đại hội IX, bảo đảm đúng quy định pháp luật.