Tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

34

 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 16/3/2022 công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tiếp tục triển khai, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí về quy hoạch, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.