Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022

6

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1575/QĐ-
TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các
cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt
động trong phạm vi cả nước năm 2022.
Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ
chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài
(không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức
cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả
nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế. Cụ thể như sau:
1- Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là
247.722 biên chế, trong đó:
a) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà
không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.890 biên chế.
b) Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân
dân, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 140.832 biên chế.
2- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế.
3- Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm
vi cả nước: 686 biên chế.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: 080.44818 – 080.49195 – 080.43830
Fax: 080.43.829 – Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn – Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
4- Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường
không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng có 7.035 biên chế.
5- Biên chế công chức dự phòng là 174 biên chế.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao
biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là
đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong
tổng số biên chế cho công chức quy định tại mục 1, 4.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức làm việc ở
nước ngoài đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ trong tổng số biên chế công chức
quy định tại mục 2; giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt
động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định tại mục 3.
Các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí,
sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và
thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.
UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà
Nẵng báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp để điều chỉnh giảm biên chế công
chức phường tương ứng với số biên chế công chức chuyển thành công chức
quận./.