Thống nhất hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp

15

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 3366/VPCP-KTTH ngày 31/5/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương thực hiện thống nhất về hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể các cơ quan đại diện chủ sở hữu (CQĐDCSH) là bộ, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… thực hiện thống nhất về hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (VĐL) đang hoạt động theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 15 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, hoàn thành trước 20/6/2022.

Phó Thủ tướng lưu ý, cần hướng dẫn thực hiện rõ đối với nội dung sau: Việc thẩm định, đánh giá hồ sơ của doanh nghiệp thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của CQĐDCSH, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của pháp luật theo các quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 10 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP). Kết quả thẩm định, đánh giá và đề xuất phải được tổng hợp đầy đủ vào Tờ trình Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật (gồm: phạm vi, trường hợp được đầu tư bổ sung VĐL, tính đầy đủ của hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ, mức VĐL xác định lại và nguồn đầu tư bổ sung VĐL…), kèm theo văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp có đầy đủ các nội dung nêu trên. CQĐDCSH chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, nội dung, số liệu, kết quả thẩm định và đề xuất./.