Thống nhất dùng chung một ứng dụng phòng, chống dịch

10

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19, tại văn
bản số 6837/VPCP-KGVX ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: 080.44818 – 080.49195 – 080.43830
Fax: 080.43.829 – Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn – Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông
báo số 242/TB-VPCP ngày 13/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các
cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một app cho nhân dân,
trong đó quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế
di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".