Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới

26

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 25/02/2022 công nhận thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND thị xã Hoàng Mai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.