Thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

46

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 công nhận thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã Hòa Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.