Tăng cường tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

28

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 24/1/2022  kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 – 2025.

Thông báo nêu: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các cấp phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Pháp lệnh số 02/2020/PL-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…); các chương trình, văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các bộ, ngành chức năng.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp trong quản lý, chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, nhất là các cựu chiến binh, trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp để sớm hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, kết hợp công nghệ thông tin và công nghệ sinh học; phát huy các sáng kiến trong việc thu thập, tiếp nhận thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là địa bàn trong nước; các khu vực, địa bàn trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Thực hiện tốt việc khảo sát, xác minh, kết luận, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, nhất là đối với những khu mộ tập thể trong quá trình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thực hiện có hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là bằng phương pháp thực chứng. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khoa học, khách quan, trung thực để xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ hiệu quả, chính xác.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục bố trí kinh phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm; bảo đảm phương tiện, trang bị cho các lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt hiệu quả thiết thực.

Đề xuất chế độ cho nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách, bảo đảm cho nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ được phép đi lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xây dựng lộ trình, kế hoạch xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Bộ Ngoại giao nghiên cứu đưa nội dung về tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam còn an táng ở một số địa bàn khác vào các nội dung hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý; tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả.