Sửa đổi quy định chi phí lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, đê điều

48

Ngày 7/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Điều 4 Nghị định 53/2019/NĐ-CP quy định chi phí lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch: Chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch; đánh giá quy hoạch được thực hiện theo Điều 9 Luật Quy hoạch.

Tại Nghị định 05/2022/NĐ-CP quy định trên được sửa đổi, bổ sung như sau: Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, đánh giá quy hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác./.