Sửa đổi Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu

21

Tại văn bản số 8599/VPCP-NN ngày 24/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung “Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước” (Kế hoạch 1946).

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, địa phương liên quan căn cứ mục tiêu của Kế hoạch 1946, quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, xác định, thống nhất các nội dung của Kế hoạch 1946 cần sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn đến năm 2021-2025; tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính để đảm bảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 1946 phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời, rà soát dự thảo Danh mục các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu phải hoàn thành cải tạo, xử lý trong giai đoạn 2021-2025, xác định rõ những điểm gây ô nhiễm, gây ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan phê duyệt dự án tương ứng từng điểm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế hoạch 1946, lấy ý kiến các bộ, địa phương liên quan trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.