Ra mắt Chuyên trang ‘Xây dựng chính sách, pháp luật’

25

Sau thời gian được chuẩn bị kỹ lưỡng, hôm nay, ngày 20/6/2022, nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ra mắt Chuyên trang “XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT” tại địa chỉ xaydungchinhsach.chinhphu.vn.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong ba đột phá chiến lược, tạo cơ sở pháp lý, môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Với tinh thần kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, ngay từ khi Chính phủ được kiện toàn (tháng 4/2021), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tập trung cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật một cách trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, tổng thể, toàn diện, thực chất, hiệu quả, xứng tầm đột phá chiến lược.

Trong Nghị quyết Phiên họp đầu tiên triển khai công việc sau kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo…

Tại văn bản số 301/TTg-PL ngày 6/4/2022 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải “tăng cường công tác truyền thông để kịp thời thông tin chính sách, nhằm nâng cao chất lượng của các văn bản cũng như sự đồng thuận của xã hội trong xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật”.

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và một số cơ quan báo chí chủ lực xây dựng chuyên mục truyền thông dự thảo chính sách đối với nhân dân, doanh nghiệp.

Trước đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác cũng đã quy định nhiều nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến nhân dân đối với văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ  đã không ngừng nỗ lực trong công tác thông tin, truyền thông về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật. Như đánh giá của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về triển khai các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phố biến, giáo dục, truyền thông chính sách có tác động lớn, “các cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước đang hoạt động ngày một tốt hơn, đặc biệt là Cổng thông tin điện tử Chính phủ hiện nay đang thể hiện vai trò là nơi cung cấp thông tin nguồn và định hướng tuyên truyền về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới các tầng lớp nhân dân và cho báo chí, truyền thông”.

Kịp thời và thiết thực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 407/QĐ-TTg, ngày 30/3/2022 và văn bản số 301/TTg-PL, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã nghiên cứu, xây dựng mới và đưa vào vận hành chuyên trang Xaydungchinhsach.chinhphu.vn, là một trang thành phần nằm trong hệ sinh thái truyền thông của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Chuyên trang Xaydungchinhsach.chinhphu.vn (gồm các mục: TIN TỨC, CHÍNH SÁCH MỚI, THAM VẤN CHÍNH SÁCH, TỌA ĐÀM VỀ CHÍNH SÁCH, CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG, LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, MEDIA) sẽ tuyên truyền về toàn bộ vòng đời của chính sách, pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các kênh truyền thông mạng xã hội của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tại chuyên trang này, các đối tượng chịu tác động, người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn… sẽ được tiếp cận kịp thời, toàn diện, tổng thể về các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, tham gia vào quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, phản ánh về các khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực thi chính sách, pháp luật trong thực tiễn, gửi kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và tiếp thu theo quy định.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, sự cộng tác chặt chẽ của các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia uy tín, các nhà hoạt động xã hội cùng nhân dân và các doanh nghiệp, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kỳ vọng chuyên trang Xaydungchinhsach.chinhphu.vn sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy, một diễn đàn hữu ích của người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật theo tinh thần”dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo, dân làm”.

Thông qua chuyên trang này, người dân, doanh nghiệp có điều kiện tốt nhất tiếp cận đầy đủ với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để người dân có cơ hội thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bảo đảm lợi ích hợp pháp của mỗi công dân./.