Quy định về thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo đối với công chức

18

Theo bà Vân Anh (Lai Châu), Khoản 2 Điều 41 NĐ 138/2020/NĐ-CP quy định, thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.

Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ảnh minh họa

Khoản 4 Điều 3 Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ quy định: “Cán bộ giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được hiểu là không giữ một chức vụ cấp trưởng (đối với cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm) liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Bà Vân Anh hỏi, căn cứ các quy định nêu trên có thể hiểu, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý không được quá hai nhiệm kỳ bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó của một cơ quan, đơn vị, hay có thể áp dụng theo quy định của Đảng, chỉ đối với cấp trưởng không được giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp hay không?

Điểm b Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng luân chuyển thì công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan.

Như vậy có được hiểu, chỉ công chức lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ cấp trưởng không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp mới được luân chuyển, còn cấp phó giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp không được luân chuyển hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì chỉ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý mà theo quy định của Đảng hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định về việc không được đảm nhiệm quá hai nhiệm kỳ thì mới áp dụng quy định này.

Theo Chinhphu.vn