Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

61

Ngày 25/2/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 282/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Theo Quyết định, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên.

Ủy ban quốc gia có nhiệm vụ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc với các bộ, ngành, địa phương thực hiện điều tra, khảo sát, giám sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, phản biện các chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện các hoạt động đối ngoại thanh niên theo quy định pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Chủ nhiệm Ủy ban là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban gồm: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Phó Chủ nhiệm thường trực); Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ chế hoạt động của Ủy ban được thực hiện theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, có phân công nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện cho các thành viên.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ủy ban, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban quyết định thành lập Ban Thư ký, Văn phòng giúp việc đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành viên Ban Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam sử dụng biên chế nhân sự của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ.