Phú Xuyên (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 515/QĐ-TTg công nhận huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND Thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Phú Xuyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.