Phê duyệt thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

34

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa ban hành Quyết định 115/QĐ-HĐPH phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng); Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.

34 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.