Phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”

30

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 2072/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”.

Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện chính sách đàm phán, ký kết Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (Hiệp định thuế) phù hợp xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế, đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán, công khai minh bạch.

Chiến lược đàm phán Hiệp định thuế trong điều kiện hội nhập kinh tế của Việt Nam hiện nay ngoài mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam còn phải đảm bảo chủ trương khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, mang lại lợi ích tối đa cho Việt Nam trong việc phân chia quyền đánh thuế giữa Việt Nam và bên đối tác ký kết Hiệp định, nâng cao hiệu quả xử lý tranh chấp thuế quốc tế và chống trốn, tránh thuế.

Đề án tập trung nghiên cứu các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần của Việt Nam và tác động của các Hiệp định thuế tới không gian chính sách thuế của Việt Nam.

Đề án nghiên cứu, đánh giá hiệu quả chính sách đàm phán Hiệp định của Việt Nam và toàn bộ hệ thống Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần mà Việt nam đã ký kết từ giai đoạn năm 1992 đến nay và đề xuất chiến lược đàm phán Hiệp định thuế của Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế.

Giải pháp Đề án đặt ra là xây dựng chiến lược đàm phán, ký kết Hiệp định thuế trong giai đoạn 2021 – 2030; đổi mới chính sách đàm phán Hiệp định thuế với các đối tác mới; triển khai đàm phán lại đối với các Hiệp định thuế đã ký; xây dựng điều khoản Hiệp định về thu nhập từ hoạt động kinh tế kỹ thuật số; thực hiện điều chỉnh các quy định tại nội luật do tác động của Hiệp định thuế; thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến Hiệp định thuế…/.