Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương

11

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1600/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương đến năm 2030”.
Mục tiêu tổng quát của Đề án là phát triển công nghiệp sinh học ngành công
thương theo chuỗi giá trị, bền vững, tuần hoàn, thân thiện với môi trường, có giá trị gia
tăng cao phục vụ phát triển kinh tế công nghiệp; nâng cao tiềm lực, hiệu quả nghiên
cứu, làm chủ công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến từ các nguyên
liệu chủ lực của Việt Nam; đưa Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ công nghệ
sinh học hiện đại trong lĩnh vực công nghiệp chế biến ngang bằng các nước tiên tiến
trong khu vực và trên thế giới; nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ sinh học trong
ngành công thương, tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp công nghệ sinh
học và sản xuất sản phẩm mới, an toàn, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất
khẩu.
Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, triển khai các nghiên cứu phát triển công
nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến theo hướng hiện đại hóa thiết bị,
đổi mới công nghệ và nâng cấp về quy mô, trong đó tập trung phát triển các công nghệ
đạt trình độ quốc tế phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghệ từ các
nguồn nguyên liệu chủ lực của Việt Nam. Qua đó, giúp giảm giá thành sản xuất sản
phẩm tối thiểu 25% so với công nghệ đang được ứng dụng tại các doanh nghiệp.
Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và tiếp nhận, chuyển giao công nghệ;
cung cấp các giải pháp chính sách, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất và kinh doanh theo
chuỗi giá trị, bền vững, tuần hoàn, thân thiện với môi trường, tiếp cận nền tảng công
nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Đến năm 2030, làm chủ được một số công nghệ sinh học thế hệ mới, tạo ra sản
phẩm quy mô công nghiệp ứng dụng thực tiễn sản xuất; tiếp tục nâng cao năng lực
nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến tiếp cận nền tảng
công nghệ hiện đại thế giới, có khả năng ứng dụng sản xuất quy mô công nghiệp, thúc
đẩy công nghiệp sinh học ngành công thương phát triển mạnh mẽ. Hình thành và phát
triển số lượng doanh nghiệp công nghiệp sinh học ngành công thương tăng thêm tối
thiểu 50% so với giai đoạn 2021-2025;…
Một trong các nhiệm vụ Đề án là phát triển khoa học và công nghệ phục vụ
công nghiệp sinh học ngành công thương. Cụ thể, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, nâng
cấp quy mô các công nghệ đã hình thành trong giai đoạn đến năm 2020; chủ động triển
khai nghiên cứu, tiếp nhận, giải mã công nghệ mới từ các nước có nền công nghiệp
sinh học tiên tiến trên thế giới để làm chủ, ứng dụng và phát triển các công nghệ sinh
học trong lĩnh vực ngành công thương ở quy mô công nghiệp, tập trung vào các công
nghệ theo chuỗi công nghệ khép kín, sản xuất tuần hoàn đối với từng nhóm nguyên

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: 080.44818 – 080.49195 – 080.43830
Fax: 080.43.829 – Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn – Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
liệu chủ yếu trong nước (các sản phẩm nông sản; thủy sản; nấm ăn, nấm dược liệu, cây
dược liệu, cây chè; thịt, sữa,…) tạo ra các sản phẩm vừa có giá trị gia tăng cao vừa
giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Nhiệm vụ khác là xây dựng, phát triển tiềm lực công nghiệp sinh học ngành
công thương, trong đó, đào tạo nguồn nhân lực thông qua nguồn kinh phí và nội dung
triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án, tranh thủ hợp tác quốc tế
để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp sinh học trong chế biến; xây dựng,
tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị máy móc phục vụ nghiên cứu, dịch vụ phân tích,
đánh giá, hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển công nghiệp sinh học.