Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Văn Tân./.

Cong TTĐTCP