Nâng bậc lương cán bộ, công chức từ 15/8 có những điểm gì mới?

29

Thông tư 03/2021/TT-BNV, Bộ Nội vụ sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên chức tại.

Đối tượng hưởng chế độ nâng bậc lương theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03 quy định những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hiện nay, đối tượng áp dụng của chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn nêu tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành.

Như vậy, có thể thấy, quy định mới tại Thông tư 03/2021 giúp dễ dàng xác định đối tượng áp dụng của chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bổ sung thêm trường hợp tính xét nâng bậc lương thường xuyên, theo đó tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV bổ sung thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Bổ sung 4 khoảng thời gian không tính xét nâng bậc lương tại khoản 3 Điều 1 của Thông tư 03/2021/TT-BNV còn bổ sung một số thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm:

– Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

– Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

– Thời gian thử thách với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Nếu thời gian này ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

– Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Thay đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, theo đó, cán bộ, công chức được nâng bậc lương thường xuyên nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đủ thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh.

– Đạt đủ hai tiêu chuẩn trong suốt thời gian giữ bậc lương (đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không bị kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức).

Thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thông tư 03/2021 cũng điều chỉnh nhiều quy định. Kéo dài thời gian xét nâng bậc lương từ 3 tháng đến 1 năm khi năm trong diện: Viên chức bị khiển trách, viên chức bị kỷ luật cảnh cáo, cán bộ bị cách chức…

Quy định mới về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc cũng được Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021 nêu rõ: “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”./.

 Theo VOV.VN