LĐLĐ Bình Thuận: Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trong tình hình mới

25

Bình Thuận – Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.