Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

21

Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số
1619/QĐ-TTg kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy
ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban). Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.
Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo
lĩnh vực thông tin và truyền thông (Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban); Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông.
Các Ủy viên Ủy ban gồm Bộ trưởng các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây
dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông.
Ủy ban có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương,
chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số
quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ
điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho
việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.
Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ
trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn
kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính
phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.
Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án
liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số,
kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa
phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát
triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều
phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải
pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử,
Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: 080.44818 – 080.49195 – 080.43830
Fax: 080.43.829 – Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn – Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung
liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm
2030.
Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các
chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên
ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế
số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi
số quốc gia.
Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã
hội số và đô thị thông minh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức và hoạt động của Ủy ban
Các thành viên Ủy ban làm việc theo Quy chế hoạt động của Ủy ban. Chủ tịch
Ủy ban, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ,
các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.
Thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban (Tổ công tác) đặt tại Bộ Thông tin và
Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng và có Tổ
phó gồm Thứ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công
Thương, Xây dựng; lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công an, Văn
phòng Chính phủ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi
trường, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại
doanh nghiệp, Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập đoàn Công nghiệp –
Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu
điện Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT và một số chuyên gia về Chính phủ điện tử,
Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh, xã hội số trong nước và
quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn
trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bộ Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Ủy ban và Tổ
công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác.
Tổ trưởng Tổ công tác trình Chủ tịch Ủy ban phê duyệt danh sách thành viên
Ủy ban, lãnh đạo Tổ công tác, Kế hoạch hoạt động và Quy chế hoạt động của Ủy ban;
phê duyệt danh sách thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác.
Các thành viên của Ủy ban và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và
được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.