Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

9

Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định
1618/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê
Minh Khái làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ: 080.44818 – 080.49195 – 080.43830
Fax: 080.43.829 – Email: thongtinbaochi@chinhphu.vn – Địa chỉ: Số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội
Phó Trưởng ban là ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Quốc Phương, Thứ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông
Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Lê Đình Thọ, Thứ
trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội; ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam; bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà
Nguyễn Thị Hương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê.
Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên trên thực hiện quyền hạn và
trách nhiệm của mình theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Quyết định số
690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo
điều hành giá và Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15/9/2014 của Trưởng Ban
Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành
giá.
Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá có trách nhiệm tổ
chức đôn đốc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên
Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban; các kết luận của Ban Chỉ đạo về công
tác điều hành giá trong từng thời kỳ và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo tại các
phiên họp. Bộ trưởng Bộ Tài chính – Phó Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá thực hiện
việc kiện toàn thành viên Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điểm d
Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 60/BCĐĐHG ngày 15/9/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo
điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.
Việc bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy
định tại Điều 7 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá. Các hoạt động cụ thể được áp dụng mức
chi đối với các nội dung công việc có tính chất tương tự đã được quy định tại các văn
bản quy phạm pháp luật hiện hành.
* Ban Chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính
phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý
điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng
hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối
với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực
hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.
Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, UBND
tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của
Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một
số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết
yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao…