Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

21

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 5/4/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc; có mạng lưới giao thông khá thuận lợi, trên các trục giao thông quan trọng của cả nước, là nơi hội tụ “phía Bắc đi vào, phía Nam đi ra, Tây Nguyên đi xuống”; có các cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Cam Ranh, là cửa ngõ giao thương cho cả khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên; có khí hậu ôn hòa và lợi thế tự nhiên về biển, đảo, sông, núi.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, truyền thống cách mạng, lịch sử văn hóa đã tạo cho Khánh Hòa tiềm năng rất lớn để phát triển toàn diện nhằm đạt được mục tiêu tới năm 2030 đưa Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, tích cực, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, chưa có sự bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội. Quy mô kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng chưa cao, cơ cấu kinh tế thiếu cân bằng và bền vững. Tỉnh chưa phát huy được vai trò là trung tâm của vùng Nam Trung bộ và kết nối với Tây Nguyên, kết quả hợp tác và liên kết với các địa phương trong vùng còn hạn chế. Việc khắc phục hậu quả sai phạm trong quản lý đất đai sau thanh tra, kiểm tra còn chậm, chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến lãng phí nguồn lực. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn bất cập, thiếu tầm nhìn dài hạn…

Những hạn chế, yếu kém nêu trên cần được phân tích, đánh giá nghiêm túc, thấu đáo; xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để trên cơ sở đó phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra mục tiêu, yêu cầu, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Tỉnh Khánh Hòa cần phải triển khai đồng thời 2 cách tiếp cận

Trong thời gian tới, dự báo tình hình trong nước và thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường hơn các năm vừa qua, tác động không nhỏ tới đất nước ta nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm và tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, phải bám sát vào tình hình thực tiễn, kiên định với những vấn đề có tính nguyên tắc nhưng sáng tạo, linh hoạt đối với các vấn đề phát sinh; phát huy tính chủ động, sáng tạo, thích ứng với tình hình. Để có thể phát triển đột phá trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa phải tìm ra động lực phát triển mới dựa trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Lưu ý, cần phải triển khai đồng thời 2 cách tiếp cận: (i) Xác định rõ và phát huy tốt nhất tiềm năng khác biệt, nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương; (ii) Tạo ra cơ hội mới để thu hút nguồn lực từ bên ngoài cho đầu tư phát triển, nhất là đổi mới tư duy theo hướng tự lực tự cường, biến khó khăn thách thức thành cơ hội để phát triển.

Quán triệt, cụ thể hóa và tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, cần xác định và lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ; phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, kịp thời nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra.

Xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, VHXH trên biển của cả nước

Tỉnh Khánh Hòa kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Trước mắt, bố trí nguồn lực để ưu tiên tập trung phát triển nghề cá và đầu tư cho các công trình âu tàu, hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá tại huyện Trường Sa; đồng thời đưa nhân dân ra đảo để xây dựng và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, lấy đổi mới sáng tạo để thu hút trí tuệ, nguồn lực từ bên ngoài. Đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư và kích hoạt các nguồn lực xã hội. Kết hợp hài hòa các mô hình: lãnh đạo công – quản trị tư, đầu tư công – quản lý tư, đầu tư tư – sử dụng công trong huy động nguồn lực, phù hợp với từng lĩnh vực, loại hình công trình, dự án cụ thể.

Đồng thời, phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, con người tỉnh Khánh Hòa để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời phải lấy người dân làm trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, được hưởng lợi trực tiếp từ thành quả phát triển kinh tế – xã hội. Quan tâm nâng cao đời sống người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo sinh kế, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời trong thực thi công vụ; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân. Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và bố trí nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dường để nâng cao trình độ, bản lĩnh và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tụy, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; khơi dậy và phát huy tính tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình, kiên định với nguyên tắc chung nhưng sáng tạo trong các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Khắc phục cho được những yếu kém, tồn tại về quản lý đất đai

Tỉnh Khánh Hòa khắc phục cho được những yếu kém, tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm về quản lý đất đai và đầu tư xây dựng, trong đó có đầu tư theo hình thức BT; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xử lý dứt điểm những vi phạm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra để khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế xử lý các dự án có vi phạm, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chú trọng hợp tác, liên kết phát triển vùng thực chất, hiệu quả. Để hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực liên kết phát triển giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk, giữa vùng Tây Nguyên và vùng Nam Trung bộ, tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột cơ bản theo nguyên tắc: Các địa phương là cơ quan chủ quản thực hiện đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn và giám sát quá trình triển khai thực hiện. Hai địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực để đảm bảo hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021 – 2025. Đối với số vốn còn thiếu để hoàn thành Dự án (khoảng 7.200 tỷ đồng): Giao UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Tỉnh để cân đối, bố trí 1.200 tỷ đồng; Bộ Giao thông vận tải rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ để cân đối, bố trí bổ sung cho dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí bổ sung từ các nguồn khác hoặc điều chỉnh từ các dự án chậm triển khai, nguồn dự phòng…

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường cao tốc, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk cần nghiên cứu và triển khai đồng bộ công tác quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị để mở ra không gian phát triển và tạo động lực phát triển mới.

Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Về một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch để cụ thể hóa các chủ trương, định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch quan trọng của Tỉnh gồm: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch đô thị mới tại huyện Cam Lâm.

Tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh theo phương châm chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhưng không được chủ quan, lơ là; tập trung tiêm vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý I năm 2022; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn, hiệu quả; quan tâm nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; kiên quyết thực hiện việc cắt giảm các dự án chưa cấp bách, chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp để điều chuyển và tập trung vốn thực hiện các dự án trọng điểm. Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, làm công trình nào dứt điểm công trình đó, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không manh mún, dàn trải, chia cắt. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cơ cấu lại thu – chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Cơ cấu lại thị trường du lịch, có giải pháp cụ thể để thu hút khách trong nước, quốc tế cho phù hợp với tình hình của năm 2022 và các năm tiếp theo; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục hồi và phát triển du lịch mạnh mẽ trong thời kỳ “hậu COVID”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các cơ quan của Quốc hội, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp cho tỉnh Khánh Hòa theo thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV.

Trong đó, tập trung vào cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát triển đột phá để “Khu kinh tế Vân Phong trở thành động lực phát triển của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ; Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế, góp phần đưa Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện tốt chủ trương kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo” theo đúng tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lưu ý, đối với Khu kinh tế Vân Phong, cần xác định rõ các cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực mạnh về kinh tế, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư để triển khai ngay định hướng của Bộ Chính trị, đưa huyện Vạn Ninh trở thành “đô thị du lịch biển cao cấp” và cơ chế, chính sách huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách của nhà đầu tư chiến lược và các doanh nghiệp để khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và các hạ tầng xã hội thiết yếu trong Khu kinh tế Vân Phong.

Để thực hiện định hướng “đưa huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế”, cần có các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền theo thủ tục rút gọn về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng và một số cơ chế, chính sách tương đồng với cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Vân Phong để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, công ty công nghệ tới làm việc, nghiên cứu, đầu tư và quy hoạch theo hướng hình thành Trung tâm khoa học công nghệ đẳng cấp quốc tế tại huyện Cam Lâm để thu hút nguồn lực chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho nghiên cứu xây dựng sân bay phục vụ charter thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, gắn với phát triển Khu Kinh tế Vân Phong và “huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp” theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Giao UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập và giao UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với hoạt động nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của Viện Hải dương học Nha Trang và Trung tâm trí tuệ toàn cầu tại đô thị mới Cam Lâm; đồng ý có cơ chế đặc thù gắn kết chặt chẽ hợp tác công tư (đầu tư công – quản lý tư hoặc lãnh đạo công – quản trị tư) và đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nhanh chóng chuyển giao, ứng dụng công nghệ đại dương cho phát triển kinh tế biển. UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể về cơ chế đặc thù, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương phân cấp cho tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, ngoại trừ đoạn tuyến thuộc Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đã được Quốc hội giao Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. UBND tỉnh Khánh Hòa xác định rõ các dự án đề xuất phân cấp theo nguồn vốn và loại dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân cấp theo quy định.

Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án giao thông trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và việc chỉ định thầu đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển từ Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa, việc sớm thực hiện dự án đường ven biển nhằm kết nối giao thông với các tỉnh Nam Trung bộ, góp phần hình thành mạng lưới giao thông ven biển, đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế cũng như hình thành hành lang kinh tế dọc theo tuyến đường ven biển của huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa cũng như Khu kinh tế Vân Phong, gắn với củng cố thế trận khu vực phòng thủ, đặc biệt là vùng biển và ven biển là cần thiết. Tỉnh tính toán, phân kỳ đầu tư hợp lý, rà soát, điều chỉnh vốn từ các dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Tỉnh đế bố trí vốn thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất hỗ trợ một phần (nếu có) từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Khánh Hòa để thực hiện dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.