Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

34

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 10/TB-VPCP ngày 11/1/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Hưng Yên và những kết quả phát triển kinh tế-xã hội khá toàn diện đã đạt được trong năm 2021. GRDP ước tăng 6,52% (kế hoạch 6%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8% (kế hoạch 8%); xuất khẩu đạt 5,167 tỷ USD, tăng 23,8%; tổng mức bán lẻ, dịch vụ tăng 7,06%; GRDP bình quân đầu người đạt 87,7 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 12,23%; thu hút được 69 dự án mới với số vốn đăng ký đạt 2,945 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỉ lệ hộ nghèo còn 2,55% (theo chuẩn mới); tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; tỉ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Cơ bản làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hưng Yên còn một số khó khăn, hạn chế: Quy mô kinh tế phát triển chưa tương xứng với điều kiện thuận lợi, tiềm năng, lợi thế nổi trội, với truyền thống, lịch sử văn hóa của tỉnh, mong muốn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Phát triển chưa theo chiều sâu, chưa dựa nhiều vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công tác quy hoạch chưa được tập trung nghiên cứu, đầu tư thỏa đáng. Phát triển đô thị còn hạn chế. Hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng y tế, hạ tầng xã hội chưa phát triển như mong muốn. Nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn ở mức thấp so với các địa phương trong vùng.

8 nhiệm vụ, giải pháp

Thủ tướng đặt ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới đối với tỉnh Hưng Yên. Cụ thể:

  1. Về định hướng phát triển: Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 25 năm tái thành lập tỉnh Hưng Yên, để xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.
  2. Khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch của tỉnh để tìm và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, khắc phục các hạn chế, yếu kém, thách thức, giải quyết mâu thuẫn giữa tiềm năng rất lớn nhưng cơ chế, chính sách còn hạn hẹp, hiệu quả chưa cao. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đô thị, bảo đảm các yêu cầu về pháp lý và không ảnh hưởng đến mô hình phát triển của tỉnh trong tương lai.
  3. Đa dạng hóa huy động nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy nguồn lực Nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội bằng 3 hình thức: Lãnh đạo công – quản trị tư; đầu tư tư – sử dụng công; đầu tư công – quản lý tư.
  4. Phát huy tính tự lực, tự cường, tự chủ, linh hoạt để phát huy tối đa truyền thống lịch sử văn hóa, điều kiện tự nhiên; phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường; giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
  5. Phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, tập trung vào giao thông kết nối, phát triển đô thị, hạ tầng số để thúc đẩy Chính phủ số, công dân số, kinh tế số; chú trọng hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng y tế và giáo dục. Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại; thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao.
  6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường dịch vụ công trực tuyến. Quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút nguồn lực từ bên ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững.
  7. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19, tập trung thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine để đạt mục tiêu Chính phủ đã đề ra, đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả, triển khai thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.
  8. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cương quyết, kiên trì xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giữ vững đoàn kết, thống nhất trên cơ sở tình cảm chân thành, tin cậy lẫn nhau, tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết của các lớp cha anh đi trước trong tỉnh và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc.