Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực y tế

35

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 27/5/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu Bộ Y tế rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng, làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần sớm khắc phục; trên cơ sở đó, căn cứ vào nguồn lực được bố trí và các quy định hiện hành, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiêu chí lựa chọn dự án cần bố trí vốn, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra; không bố trí, phân bổ vốn dàn trải, cào bằng, kém hiệu quả và không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Tổ công tác được thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ; Tổ Công tác không xử lý, làm thay chức năng, nhiệm vụ của các Bộ và các cấp có thẩm quyền theo phân công và quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Y tế và các cơ quan liên quan phải chủ động xử lý công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên xử lý theo đúng quy trình, thủ tục và quy định.

Thành viên tổ công tác nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24/5/2022; ưu tiên bố trí thời gian dự họp đầy đủ; trường hợp cử người dự họp thay thì phải được uỷ quyền bằng văn bản./.