Kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

37

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị giao Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 sang giai đoạn 2021 – 2025 trong trường hợp không đáp ứng thời gian bố trí vốn theo quy định, tối đa đến hết năm 2025; tập trung ưu tiên bố trí vốn để sớm hoàn thành dứt điểm các dự án này; chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư các dự án. Đối với các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 – 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và bố trí kế hoạch vốn theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các pháp luật có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các nội dung báo cáo, đề xuất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp các vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư công, trong đó có nội dung về thẩm quyền kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định, đề xuất giải pháp tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.