Huyện Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới

164

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 công nhận huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Tuy Phước nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.