Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 11/7/2022

41

Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 11/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phát triển thị trường vốn an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống. Phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường cố phiếu và trái phiếu.

Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt một số mục tiêu, chỉ tiêu theo chiến lược tài chính và chiến lược phát triển ngành ngân hàng, cụ thể như sau: Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP.

Đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát thị trường chứng khoán. Đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; phấn đấu nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%.

Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn

Một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu trên là giải pháp phát triển thị trường chứng khoán.

Cụ thể, đối với thị trường trái phiếu: Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn trên thị trường tài chính, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và hỗ trợ công tác tái cơ cấu ngân sách và nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân phối, lưu ký, đầu tư, mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp phát hành, đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn.

Khẩn trương hoàn thiện và phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại để thúc đẩy thị trường trái phiếu lành mạnh bền vững, tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu riêng lẻ, nâng cao chất lượng công bố thông tin, chất lượng báo cáo tài chính đối với các công ty phát hành. Tách bạch rõ giữa trái phiếu phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ.

Xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá

Đối với thị trường cổ phiếu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với thị trường cổ phiếu để lành mạnh hóa thị trường, tăng cường các biện pháp chế tài để xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư, khôi phục niềm tin của thị trường, đặc biệt xử lý nghiêm, kịp thời tình trạng thao túng, làm giá, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững.

Đảm bảo hệ thống giao dịch vận hành an toàn, thông suốt; đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số, khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi để thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài.

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi sát diễn biến của thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động, kịp thời thực hiện biện pháp ổn định thị trường; phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, qua đó tạo điều kiện ổn định, phát triển bền vững thị trường chứng khoán, tiền tệ, tín dụng; nghiên cứu đề xuất các giải pháp khuyến khích sự phát triển của nhà đầu tư là tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp, và thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam rà soát các quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động chứng khoán và hoạt động nghiệp vụ của các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; đảm bảo thị trường hoạt động thông suốt và đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ số, khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi để thu hút vốn đầu tư đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài; rà soát văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành theo thẩm quyền.

Khẩn trương hoàn thiện và phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại để thúc đẩy thị trường trái phiếu lành mạnh bền vững, thúc đẩy hoạt động xếp hạng tín nhiệm. Chấn chỉnh và tăng cường kiểm tra giám sát đối với các hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường, bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm và thẩm định giá…

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán và tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tăng cường chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, giám sát để hạn chế tình trạng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Giám sát việc cấp tín dụng, đầu tư, huy động vốn trong hoạt động ngân hàng và cung cấp dịch vụ trên thị trường vốn của các tổ chức tín dụng. Kịp thời cảnh báo sớm và có biện pháp xử lý theo quy định, hạn chế xảy ra rủi ro, mất an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán và tiền tệ, lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm thị trường chứng khoán minh bạch, ổn định, an toàn, bền vững, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Không hình sự hóa các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế.

Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng điều tra, xác minh để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm đúng người, đúng tội theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thị trường chứng khoán minh bạch, ổn định, an toàn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin sai lệch, không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường. Kịp thời thông tin tình hình xử lý để đảm bảo ổn định thị trường…

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 11/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 201/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi danh là đất anh hùng, đất thi nhân

Hà Tĩnh có địa bàn chiến lược về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; là cửa ngõ hành lang kinh tế Đông – Tây, giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển, hàng không, cảng biển lớn, nguồn tài nguyên, khoáng sản đa dạng, phong phú; có truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc, là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi danh là đất anh hùng, đất thi nhân; người dân Hà Tĩnh có ý chí tự vượt khó, vươn lên từ nội lực, truyền thống đoàn kết “Đây là tài sản lớn nhất của địa phương, cần phải biết khơi dậy, khai thác từ ý chí, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của người dân để vươn lên”.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn và đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng/người.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiêu biểu của cả nước có phương pháp, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới (có 173/182 xã đạt tỷ lệ 95% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu).

Các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ (xếp thứ 8 cả nước về Chỉ số PAR Index, thứ 5 về Chỉ số SIPAS và thứ 7 về Chỉ số PAPI). Công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, an sinh, phúc lợi xã hội thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nông nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, liên kết thiếu bền vững, chế biến, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn để xảy ra sai phạm; việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều tồn đọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Về quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường; bám sát tình hình thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung vào một số trọng tâm công tác sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phát triển toàn diện, bền vững, bao trùm, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp; xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng; đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững với 3 trụ cột chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ, thương mại.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Trung ương gắn với phát huy vai trò chủ động của nguồn lực địa phương, tăng cường thu hút các nguồn lực quốc tế, khuyến khích đầu tư theo hình thức hợp tác công tư để nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trọng yếu, hạ tầng cảng biển, logistics; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ Kẻ Gỗ, hồ Ngàn Trươi và hệ thống hồ đập trên địa bàn; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung thực hiện Đề án xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hiện đại; chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu và cung cấp cho thị trường trong nước mang thương hiệu Hà Tĩnh.

Phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái

Thông báo cũng nêu rõ, tỉnh Hà Tĩnh khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái; đầu tư phát triển, chỉnh trang và nâng cao chất lượng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị, xây dựng thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; phải quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa trong tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Triển khai thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục đào tạo; làm tốt công tác thông tin, truyền thông; bảo đảm an sinh, phúc lợi và trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống ấm no, bình yên cho người dân.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong lĩnh vực y tế; và bảo đảm nhân lực y tế

Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản 4282/VPCP-KGVX về việc khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong lĩnh vực y tế; và bảo đảm nhân lực y tế

Công văn số 4282/VPCP-KGVX nêu rõ, để khẩn trương thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội đối với nội dung thuộc lĩnh vực y tế (Chương trình) và có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực y tế cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại các văn bản: Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 27/5/2022, Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 07/6/2022, Thông báo số 178/TB-VPCP ngày 20/6/2022, Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 27/6/2022, Công văn số 3642/VPCP-KGVX ngày 10/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; hoàn thiện danh mục dự án của Chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Đồng thời, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, tổng hợp về số nhân lực ngành y tế bỏ việc, xin thôi việc, chuyển sang cơ sở y tế ngoài công lập từ đầu năm 2021 đến nay; trong đó phân tích rõ về: (i) Chuyên môn đào tạo (bác sỹ, dược sỹ, y tá, điều dưỡng, hộ lý, người lao động,…); (ii) Chuyên ngành khi còn làm việc tại cơ sở y tế công lập (nội, ngoại, sản, nhi, truyền nhiễm, thần kinh, tiết niệu, y tế dự phòng,…); (iii) Nơi làm việc (Cơ sở y tế tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã); (iv) Nguyên nhân (thu nhập; điều kiện, môi trường, cường độ làm việc; ảnh hưởng xã hội; sức khỏe; gia đình,…). Trên cơ sở đó, chủ động có giải pháp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền để có giải pháp bảo đảm đủ nguồn nhân lực thực hiện công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 7 năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục tập trung cao độ chỉ đạo Bộ Y tế, các Bộ, ngành có liên quan và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên và việc bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ngày 11/7/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản 202/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Thông báo nêu rõ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo Bộ Y tế bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến của các cơ quan liên quan; khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11 tháng 7 năm 2022; trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ công tác theo Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2022./.