GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

27

 “TCVN…: Chiếu sáng nhân tạo các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng – yêu cầu kỹ thuật chung

Kính đề nghị anh/ chị đọc và cho ý kiến nhận xét , đóng góp bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia ‘ TCVN…. Chiếu sáng nhân tạo các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng – yêu cầu kỹ thuật chung “ theo các nội dung ( điền trực tiếp vào mẫu ) dưới đây và gửi về địa chỉ EMAIL :bactdralaco@gmail.com trước ngày 15 –  20/10/2021,

Xin trân trọng cảm ơn !!!

 

* Tên người góp ý:

* Cơ quan:

* Điện thoại:

* Email:

 

  1. Nhận xét chung:
  2. Tính cấp thiết của tiêu chuẩn
  3. Ý nghĩa lhoa học của tiêu chuẩn
  4. Ý nghĩa thực tiễn của tiêu chuẩn
  5. Tính khả thi của tiêu chuẩn
  6. Ý kiến đóng góp , sửa đổi cụ thể :

 

  1. Kết luận

                             Ý KIẾN GÓP Ý

1. Đồng ý hoàn toàn……………………………….. c
2. Đồng ý, nhưng có đề nghị bổ sung, sửa đổi c
3. Không đồng ý………………………………………. c

                                                                       

 

                                                                                         …….., Ngày   /10/2021

                                                                                 Họ tên , chữ ký người góp ý