Điều kiện xét chuyển viên chức sang công chức

2

Bà Đoàn Thị Bình Minh (Vĩnh Long) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trường hợp sau.

Ông Nguyễn Văn A có trình độ đại học chuyên ngành quản lý đất đai, là nhân viên hợp đồng của một trung tâm trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, xếp ngạch chuyên viên mã số 01.003. Tháng 6/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường điều động ông A sang làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Thực hiện Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức (theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư), đơn vị đã rà soát và phát hiện trường hợp ông A chưa được tuyển dụng vào viên chức (thiếu quy trình tuyển dụng).

Ông A đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đang đảm nhiệm và được lãnh đạo đơn vị đánh giá hoàn thành tốt trở lên chức trách nhiệm vụ được giao và đơn vị đã thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức sát hạch trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với ông A.

Ngày 31/3/2021, ông A có quyết định công nhận kết quả khắc phục trong tuyển dụng viên chức. Tháng 4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tiếp nhận ông A vào công chức.

Bà Minh hỏi, ông A có đủ điều kiện để được tiếp nhận vào công chức hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV thì đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý không thu hồi quyết định tuyển dụng thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng trước đó.

Do vậy, trường hợp viên chức đã được cấp có thẩm quyền xử lý khắc phục sai phạm trong tuyển dụng theo đúng quy định của Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV thì thời gian công tác tại đơn vị sự nghiệp sau khi được tuyển dụng trước đó được tính để làm điều kiện xét chuyển thành công chức theo quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn