Điều chỉnh Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020”

6

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 413/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt điều chỉnh Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020”.

Theo điều chỉnh, Đề án trên được thực hiện đến hết năm 2025 và được bổ sung Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Hà Tĩnh, Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Quảng Nam làm dự án thành phần của Đề án, thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 763/QĐ-TTg và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án.

UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Quảng Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 413/QĐ-TTg và Quyết định số 763/QĐ-TTg, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thực hiện Đề án tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Đề án tại địa phương; quản lý, sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan.