Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hạ Long – Quảng Ninh

5
Địa chỉ: Số 4 Đường Cao Xanh – thành phố Hạ Long – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3629304 – 3825121
Fax: 033.3829569
Website: http://moitruongdothihalong.com