Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh

39
Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 08 38.592.773
Fax: 08 38.592.896
Website: www.chieusang.com
Email: cscctphcm@chieusang.com

https://anhsangvacuocsong.vn