Công nhận xã, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Bình Phước

72

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định 421/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Bình Phước.

Cụ thể, Quyết định công nhận các xã: Lộc Tấn, Lộc Thành, Lộc Hiệp, Lộc Quang, Lộc Thuận và thị trấn Lộc Ninh thuộc huyện Lộc Ninh là xã An toàn khu; công nhận huyện Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Phước là vùng An toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Bình Phước thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu trên được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.