Công nhận huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

18

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 công nhận huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Hải Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp

Ngày 11/11/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 8252/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, căn cứ nhận xét, đánh giá và kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân; kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập, là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành.

Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập để hoàn thiện pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.