Công nhận huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới

53

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 29/10/2021 công nhận huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đầm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao các chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.