Công nhận 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

33

Ngày 28/10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các Quyết định 1811/QĐ-TTg và 1812/QĐ-TTg công nhận huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Tứ Kỳ và huyện Yên Dũng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.