Chuyển mục đích sử dụng đất tại 3 địa phương

16

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Hòa Bình và Hưng Yên.

Cụ thể, tại Công văn số 229/TTg-NN ngày 10/3/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chấp thuận UBND tỉnh Hòa Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 43,98 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A.

Tại Công văn số 230/TTg-NN ngày 10/3/2022, Phó Thủ tướng chấp thuận UBND thành phố Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng 24,82 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu dân cư Nam Long 2.

Tại Công văn số 231/TTg-NN, Phó Thủ tướng chấp thuận UBND tỉnh Hưng Yên quyết định chuyển mục đích sử dụng 65 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Cần Thơ, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuế đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.