Chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ V Hội Chiếu sáng Việt Nam năm 2024-2028

93

Thực hiện điều lệ Hội chiếu sáng Việt Nam; Thường trực Hội chiếu sáng Việt Nam thông báo đến tất cả Hội viên Hội chiếu sáng Việt Nam về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội V nhiệm kỳ V 
(2024-2028) và Hội thảo Khoa học – Công nghệ chiếu sáng toàn quốc 2024.

 hoichieusangvietnam.org.vn