Chính phủ ban hành Nghị quyết về mua vaccine phòng COVID- 19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc

34

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về mua vaccine phòng
COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.
Tại Nghị quyết, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp
dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26
Luật Đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Vero
Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.
Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng
COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc, đảm bảo chất
lượng vaccine, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch CVID-19.