Chính phủ bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật

65

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Trong 13 văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ có: Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 1/2/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 3/10/2000 của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp; Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo; Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 5/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài…

Nghị định 110/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.