Chi tiết chi phí lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đầu thầu quốc gia năm 2022

124

Các chi phí này bao gồm:

– Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống (chỉ nộp 01 lần khi đăng ký) là 550.000 đồng;

– Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống là 550.000 đồng cho 01 năm. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp chi phí này kể từ năm năm thứ 2 trở đi sau năm đăng ký tham gia Hệ thống;

– Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho 01 gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT); chi phí nộp hồ sơ đề xuất là 220.000 đồng cho 01 gói thầu;

– Chi phí nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,022% giá trúng thầu nhưng tối đa là 2.200.000 đồng. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt thì chi phí nhà thầu trúng thầu được tính theo giá trị trúng thầu của mỗi phần.

– Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử được tính bằng 0,022% giá hợp đồng tối đa là 2.200.000 đồng.

Tất cả các chi phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đây là nội dung Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT ban hành cuối tháng 9/2021 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

 

Nguyễn Thanh