Bổ sung kinh phí để hoàn thành nâng cấp các đường ngang

59

Tại công văn số 1782/TTg-CN ngày 23/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đồng ý ý kiến của Bộ Tài chính về việc bổ sung từ nguồn dự toán chi các hoạt động kinh tế của ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Giao thông vận tải để giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thanh quyết toán các công trình đường ngang đã thực hiện, hoàn thành từ năm 2017 – 2019 và thực hiện, hoàn thành nâng cấp, cải tạo 82 đường ngang đang thực hiện dở dang từ năm 2020 xong trong năm 2022.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đặt hàng toàn bộ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu theo quy định đối với 566 đường ngang có người gác.

Bộ Tài chính bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn để Tông công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành toàn bộ công tác này trong năm 2023.