Bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch

116

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 14/12/2021 bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 08/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam theo quy định của pháp luật, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.